İstanbul Üniversitesi
http://ekonomipolitikalari.istanbul.edu.tr/?p=6406
Export date: Tue Jul 17 7:56:07 2018 / +0000 GMT

EKONOMİ POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
EKONOMİ POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1)
Bu yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama Ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam


MADDE 2-(l)
Bu yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı kurulan İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama Ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak


MADDE 3-
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 4-(l)
Bu yönetmelikte geçen;


Merkez: İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama Ve Araştırma Merkezini,

Merkez Genel Kurulu: Merkezin Genel Kurulunu,

Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,


ç)Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,


Üniversite: İstanbul Üniversitesini ifade etmektedir.


 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları Merkezin Amacı


Merkezin amacı

MADDE
5-(l) Merkezin amacı Ekonomi politikaları alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Merkezin faaliyet alanları


MADDE 6-(l) Merkezin faaliyet alanları;

a) Ekonomi Politikaları konusunda teorik ve pratik inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak,

Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,


Mevzuat gereğince yönetim kuruluna verilen öteki işleri yapmak,

b) Ekonomi politikaları eğitim, öğretimi ve uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olmak, öğretim elemanı ile iş dünyasından ve kamu alanından girişimci, yönetici ve personel yetiştirmeye yardımcı olmak,

c) Türkiye'de ekonomi politikaları ile ilgili konularda, vaki olacak araştırma, proje ve istişare taleplerini karşılamak,


ç) Ekonomi politikaları alanında bilimsel seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek ve bu gibi faaliyetlere iştirak etmek, yayınlarda bulunmak, çalışma
alanlarına giren işlerde diğer yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili yönetmelikler çerçevesinde paralı kurslar düzenlemek,


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8-(l)
Merkezin yönetim organları şunlardır:


Merkez Müdürü,

Merkez Yönetim Kurulu,


Merkez Danışma Kurulu,


Merkez Genel Kurulu,


Merkez MüdürüMADDE 9- (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından, üç yıl süre ile atanır; süresi dolan müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez müdürü yönetim kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı seçerek rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, müdürün verdiği işleri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda vekalet eder.

Merkez müdürünün görevleri


MADDE 10-
(1) Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

Merkezi temsil etmek,

Merkez Yönetim ve Danışma kurullarını ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,


Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, ç) Faaliyet raporu + çalışma planı


Merkez yönetim kurulu


MADDE 11-
(1) Merkez Yönetim Kurulu, Rektör tarafından atanacak merkez müdürü ve dört üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, merkez müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri


MADDE 12-(1)
Merkez yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

Merkez danışma kurulu


MADDE 13-(1)
Merkez danışma kurulu; merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişare nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri ve yardımcıları;

İstanbul Üniversitesinin İşletme Fakültesinden seçilecek bir temsilci ile İSO,
İTO, DPT, TCMB, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'ndan seçilecek birer temsilci,

İstanbul Üniversitesi içinden, diğer üniversiteler, kamu kuruluşları, özel sektör ve uzmanlıklarından yararlanabilecek şahıslardan merkezin amaç ve
çalışmalarına ilgi gösteren uzmanlıklarından yararlanılabilecek yönetim kurulunca seçilecek üyeler,

Merkez danışma kurulunun görevleri


MADDE 14-(1)
Merkez danışma kurulunun görevleri şunlardır:

Merkezin faaliyetleri konularında merkez yönetim kuruluna danışmanlık yapar.

Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur.


Her yıl en az bir kez, merkez müdürünün saptayacağı bir tarihte, müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz.


Merkez genel kurulu


MADDE 15-(1)
Merkezin genel meselelerine karar veren kuruldur, Genel Kurul 3

yıllığına seçilmiş aşağıdaki üyelerden oluşur:

İ.Ü. İktisat Bölümü öğretim üyeleri,

İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye, Çalışma Ekonomisi ve İşletme Bölümlerinden birer öğretim üyesi,


Merkez Müdürünün önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile üniversite dışından çalışmaları merkezin faaliyet alanlarına giren en fazla iki kişi.


Merkez genel kurulunun görevleri


MADDE 16-(1)
Merkez genel kurulunun görevleri şunlardır

Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporlarını çalışma programlarını değerlendirmek, incelemek,


Merkezin çalışmaları için gerekli kararları almak,
Post date: 2015-02-26 13:31:49
Post date GMT: 2015-02-26 11:31:49

Post modified date: 2015-02-26 13:32:28
Post modified date GMT: 2015-02-26 11:32:28

Export date: Tue Jul 17 7:56:07 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://ekonomipolitikalari.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com